Şahsy gaplamany özleşdirmek hyzmaty

Şahsy gaplamany özleşdirmek hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Egin-eşik ýuwujy bellikleri, ýaka ýazgylaryny ýasap, talaplaryňyza görä tikip we çalşyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

packaging customization service2

Bir markanyň gaplamasynyň hili, sarp edijileriň aňynda markanyň meşhurlygynyň güýjüni görkezer.Sarp edijiniň habardarlygynyň güýji, kompaniýanyň marka bahasyna we iş bahasyna hökman täsir eder.Gowy gaplamak önümiň hilini tassyklap biler we sarp edijileriň hilini tassyklamagy markanyň paýnamasynyň bir bölegidir.Sarp edijileriň markanyň hiline bolan garaýyşlary, köplenç markanyň şahsyýetine we beýleki taraplaryna bolan garaýyşlaryna täsir edýär.
Terminal satuw guraly hökmünde gaplamak gönüden-göni sarp edijiler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Toeke-täk göni aragatnaşyk geçirýär.Sarp edijiler ilkinji ýakyn aragatnaşykda bolup biler ýaly, markanyň ýakynlygyny we abraýyny görkezmelidir.Gowy täsir galdyryp biler we netijede satyn almak kararyna täsir edip biler, şonuň üçin premýer müşderileriň isleglerine görä aşakdaky gaplama gurnama hyzmatlaryny başlady

Önüm belliklerini, gaplaýyş haltalaryny, gaplaýyş gutularyny we ş.m. ýasap biler.

Egin-eşik ýuwujy bellikleri, ýaka ýazgylaryny ýasap, talaplaryňyza görä tikip we çalşyp bilersiňiz.

Önümler aýratynlyklaryňyza gaýtadan ýüklenip, ýörite gutujyga ýerleşdirilip bilner.

Paketiňize ýerleşdirmek we müşderileriňiz bilen gatnaşyklaryňyzy berkitmek üçin marketing goşmaçasy dörediň.

Önüm bellikleri, döredijilik stikerleri talaplaryňyza görä önüme ýasalyp we ýelmäp bolýar.

Aboveokardaky özleşdiriş elementleriniň hemmesi, pikirleriňize görä çeper eseri çekjek ýörite hünärmen tarapyndan düzülendir.Çeper eserleriň dogrudygyny tassyklanyňyzdan soň, nusgalar ýasap başlarsyňyz.Nusgalar kanagatlanýança köp gezek üýtgedilip bilner.
“Prime” köp ýyllyk baý gaplama önümini öndürýär.Hünärmen dizaýn topary döredilen tejribe, müşderiniň isleglerine we önümiň ýerleşişine görä önüme we müşderi düşünjesine laýyk gelýän dizaýn shemasyny düzüp biler we has nepis gaplamalary üpjün etmek üçin Duojia gaplaýyş önümçilik zawody bilen birigip biler.Said Prime dizaýndan başlap, subut etmek, çap etmek, önümçilik, gaplamak, eltip bermek we eltip bermek ýaly bir nokatly hyzmaty gazandy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň