“Prime Logistic” ýygnamak hyzmaty

“Prime Logistic” ýygnamak hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

“Prime Logistic”, iberiji (satyjy) we alyjynyň (alyjynyň) geleşik şertnamasyny baglaşmak talaplaryna laýyklykda iberijä çalt eltilmegini üpjün edýär we iberijiniň adyndan töleg alýar we şol bir wagtyň özünde şertnama laýyklykda wagt.Tölegini wagtynda iberijä gaýtaryp berýän şahsylaşdyrylan hyzmat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

service

“Prime Logistic”, iberiji (satyjy) we alyjynyň (alyjynyň) geleşik şertnamasyny baglaşmak talaplaryna laýyklykda iberijä çalt eltilmegini üpjün edýär we iberijiniň adyndan töleg alýar we şol bir wagtyň özünde şertnama laýyklykda wagt.Tölegini wagtynda iberijä gaýtaryp berýän şahsylaşdyrylan hyzmat.

Hyzmat meýdany:
Primeerli logistika hyzmatdaşlaryna bil baglap, “Prime Logistic” müşderilere Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. töleg ýygnamak hyzmatlaryny hödürleýär we hyzmatlaryň gerimini yzygiderli giňeldýär we size töleg ýygnamak hyzmatlaryny kör nokatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Yzyna gaýtarmagyň möhleti:
“Prime Logistic” satyjylara dürli çalt ýeňillikler (hepdede bir gezek gaýdyp gelmek), “WeChat”, “Alipay”, bank geçirmesi we ş.m. iň çalt 24 sagatda töleg alyp biler, bu bolsa birinji derejeli müşderi tejribesini görmäge mümkinçilik berer.

Harytlaryň aralygy:
Çalt eltmegiň çägine we şol bir wagtyň özünde ýygnalan harytlaryň mukdary 500 ABŞ dollaryna deňdir.

Berilmeli maglumatlar:
Bu iberişe gabat gelýän resminamany, asyl faktura ýa-da iberiş üçin kwitansiýa ýaly talap edilýär.Iberijiniň müşderisi we alyjy hiç hili töleg talonynyň talap edilmeýändigi bilen ylalaşsa, ýol ýazgysy töleg üçin esas hökmünde ulanylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň