Barlag hyzmaty

Barlag hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Professional gözleg toparymyzyň hil barlagynda köp ýyllyk tejribesi bar.Her önüm seresaplylyk bilen barlanýar.Dürli önümler üçin dürli gözleg usullaryny taýýarladyk we müşderiler öz isleglerine görä saýlap bilerler, Aşakda käbir gözegçilik elementlerimiz bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

INSPECTION SERVIC

Barlag hakda

Inspection service (2)

Ammar harytlary alandan soň, kategoriýalar boýunça tertiplenýär we dürli kategoriýalaryň hil barlag toparlaryna iberilýär.Toparyň her bir agzasynyň köp ýyllyk hil barlagy tejribesi bar.Dürli önümler üçin dürli gözleg usullary bar.Islegleriňize görä ulgamymyzda sargyt edip bilersiňiz.Dürli gözleg elementlerini saýlaň we inspektorlar saýlan zatlaryňyza görä önümleri barlarlar.Her bir inspektor önümiň dürli maglumatlaryny görkezmek üçin elde göterilýän terminal bilen enjamlaşdyrylandyr

Mesele barada

Barlag döwründe ýüze çykýan ähli kemçilikli önümler surata düşüriler, wideo düşüriler we önümiň jikme-jik beýany bilen satyn alyş ulgamyna ýüklener.Satyn alyş işgärleri meseläniň böleklerini çözerler we gaýtadan işlemegiň netijeleri inspektorlaryň el terminallaryna gaýtarylar.Yzyna we alyş-çalyş topary önümi yzyna gaýtarmak we alyş-çalyş işlerini amala aşyrar we önümiň ýagdaýy ulgamda hakyky wagtda täzelener we islän wagtyňyz barlap bilersiňiz.

Hil barlagy önümleriniň klassifikasiýasy

1. Azyk önümleri: oýunjaklar, mebel, senetçilik önümleri, zontikler, kagyz haltalar, gaplaýyş gutulary, enjam gap-gaçlary, gündelik zerur zatlar, DIY önümleri, aşhana enjamlary, hammam önümleri, açyk enjamlar, gurluşyk materiallary we beýleki dürli zatlar.

2. Kanselýariýa: jübi telefony süpürgiçler, bellikler, plastik oýunjaklar, bilezikler, bilezikler, kanselýariýa, çagalaryň intellektual oýunjaklary we ş.m.

3. Dokma önümleri: eşikler, sumkalar, egin-eşik esbaplary, matalar, aýakgap, şlýapalar, polotensalar, düşekler

4. Enjam: gyzyl mis, elektroplatasiýa önümleri, awtoulag bölekleri, podşipnikler,

5. Elektron we elektrik önümleri: lampalar, çyralar, LED yşyklar, radiolar, gürleýjiler, tozan sorujylar, janköýerler, ütükler, kalkulýatorlar we ş.m.

6. Aragatnaşyk enjamlary: radio terminallar, simler, tor kartlary, telefonlar we esbaplar, antenalar we beýleki aragatnaşyk enjamlary.

7. Beýlekiler: fitnes enjamlary, aýna, gözellik enjamlary, telewizion esbaplar, senagat enjamlary, klapanlar, el gurallary, elektrik burawlary, elektrik çekiçler, otwýortkalar we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň