Biz hakda

about (1)

Prime Logistika,2010-njy ýylyň ýanwar aýynda esaslandyrylan, logistikany döwrebap toplumlaýyn dolandyrmagy amala aşyrýan we häzirki zaman logistika düşünjesi bilen işleýän Hytaýda iň irki üçünji tarap logistika üpjün edijilerinden biridir.

Ösen we netijeli maglumat gaýtadan işlemek, premýer-ministriň üznüksiz ösüşini kepillendirýär."Prime Automated Logistic Information System (ALIS)" dizaýnda çeýe we ajaýyp arhitekturany yzarlaýar we programmada takyk, hemmetaraplaýyn we real wagt maglumatlary yzarlaýar.ALIS kompaniýanyň çalt maglumat geçirilmeginde möhüm rol oýnaýar we tor amallary üçin aýrylmaz gural boldy.Informatizasiýanyň ýokary derejesi diňe bir arkaýyn dolandyryşy mümkin etmän, müşderilere has ýokary maglumat hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Premýer-ministr "adamlara gönükdirilen" korporatiw medeniýeti.Üçünji tarap logistika hyzmat tejribesini yzygiderli toplamak bilen bir hatarda, dürli ýurtlaryň logistika bazary we logistika bilimleri bilen gaty tanyş we innowasiýa döretmek üçin ýokary derejeli logistika zehinleri we dolandyryş zehinleri toparyny hödürledik. , pragmatiki we hünär dolandyryş topary.Ajaýyp “Prime” topary, kompaniýanyň durnukly ösüşine düşünýär we müşderiler üçin ýokary baha hyzmatlaryny hödürlemek bilen, premýer-ministriň bu pudakda öňdebaryjy ornuny üpjün edýär.

about (2)

Şahsy hyzmat

Şahsy hyzmat häzirki zaman kärhanalarynyň maddy-tehniki zerurlyklarynyň özenidir.Her bir müşderiniň logistika zerurlyklaryna görä, premýer müşderi üçin umumy logistika çözgüdini düzýär we logistika netijeliligini ýokarlandyrmak üçin real wagt logistika maglumatlary ýygnamak, derňemek we gaýtadan işlemek esasynda logistika funksiýasyny birleşdirmek we sosial logistika integrasiýa hyzmatlaryny hödürleýär. dolandyrmak we amal çykdajylaryny azaltmak.Netijeli ammar, çalt daşamak, arkaýyn eltip bermek, umumy logistika meýilnamasyny meýilleşdirmek, logistika maslahat beriş we beýleki logistika hyzmatlaryny hödürlemegiň üstünde, müşderilere ştrih-kod dolandyryşy, gaýtadan bahalandyrmak, gaplamak we inwentar derňewi ýaly köp sanly goşmaça hyzmatlary hödürleýäris.Bu hyzmatlaryň durmuşa geçirilmegi, müşderilere çalt jogap bermek we aýgytly ýeňiş gazanmak we çykdajylary tygşytlamak üçin ygtybarly kepillik berýär.Tükeniksiz wagt, çäksiz mümkinçilikler!

marketing

Ösen logistika hyzmat düşünjesi, ajaýyp logistika maglumat ulgamy we ajaýyp işgärler premýer-ministriň ylmy we täsirli içerki dolandyryş we müşderi hyzmat ulgamyny emele getirýär.

about (5)

“Prime”, ýokary derejeli ýerleşişi, dolandyryş derejesi we adatdan daşary ösüş tizligi bilen bu pudakda meşhurdyr.“Prime” içerki pudakda ISO9001 şahadatnamasyny alan ilkinji;

Customs clearance service (2)

“Prime”, müşderiniň zerurlyklaryny iň ýokary derejede kanagatlandyryp biljek ajaýyp maglumat ulgamyny, ses operasiýa ulgamyny we netijeli iş prosesini döretdi.Bu, premýer-ministriň aýratyn bäsdeşlik tarapy.

about (4)

Premýer-ministr, innowasiýa, bitewilik we durnuklylyk gymmatlyklary, innowasiýa we işewürlik netijeleri bilen global logistikanyň ösüşini öňe sürmek wezipesini hemişe ýerine ýetirýär.

Tenet:
Bütewilik ýok, iş ýok

Ösüşiň maksady:
IoT-nyň 1-nji bolmagy;dünýäniň 1-nji bolmagy;işgärler üçin iň bagtly iş ýerini döretmek

Kärhananyň ruhy:
Agzybirlik, göreş, wepalylyk, täzelik, kämillik