Daşary ýurtlara ugradyş hyzmaty

Daşary ýurtlara ugradyş hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Daşary ýurtlara ugratmak (daşary ýurtlara geçirmek) hyzmaty, söwda ýerlerinde we auksion meýdançalarynda satyn alnan zatlary daşary ýurtlara iberip bilmeýän hyzmatdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Overseas forwarding service (1)

"Baş işgärler" müşderiniň adyndan "müşderi tarapyndan satyn alnan" ýapon poçta sargyt önümlerini we goş-golamlaryny alýar, önümiň zeper ýa-da ýalňyşlyklary barlaýar, Japanaponiýadan daşary ýurtlara "arzan kärhana şertnamasy tölegi".Halkara kurýer hyzmaty ýa-da EMS "ygtybarly eltiş ätiýaçlandyryşy" bilen ibereris.Simpleönekeý agzalygy hasaba almak (mugt) we gowşuryş programmasy arkaly ulanyp bilersiňiz.Elbetde, daşary ýurtda ýaşaýan bolsaňyz, goş-golamyňyzy daşary ýurtdaky maşgalaňyza we dostlaryňyza ibereniňizde hem ulanyp bilersiňiz.

Satyn alyş gullugynyň hyzmatyndan tapawutlylykda önümiň bahasy üçin töleg tölemeli däl, sebäbi önümi özüňiz satyn alýarsyňyz we ony diňe daşary ýurtlara ibermek üçin arzan bahadan ulanyp bilersiňiz.

Geçiriş hyzmaty, Japanaponiýada, ABŞ-da, Europeewropada we beýleki ýurtlarda daşary ýurtly talyplar we daşary ýurtly işewürler üçin amatly we täsirli logistika çözgütlerini üpjün etmekdir.Daşary ýurtly talyplar, telekeçiler, ýokary hilli logistika hyzmatlarynyň amatly tejribesi bolar ýaly.Geçiriş döwründe zeper we ýitgiler meselesini azaltmak we logistika ätiýaçlandyryş hyzmatlaryny bermek üçin elimizden gelenini ederis.Daşary ýurtlarda söwda etmegi has amatly we amatly ediň.Müşderiler Taobao, Alibaba ýa-da beýleki EC platformalarynda sargyt edýärler, kompaniýamyzyň kabul ediş salgysyny doldurýarlar, harytlar siziň talaplaryňyza görä kompaniýamyza gelýär, barlaň we gaplaň.\ n Iň gysga wagtyň içinde, bellenen gowşuryş salgysyna arzan bahadan eltip berdik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň