Gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmaty

Gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Gümrük deklarasiýasy we gözden geçiriliş, harytlaryň import we eksportda üstünlik gazanmagynyň ýa-da şowsuzlygynyň iň möhüm bölegi bolup biler.Biziň kompaniýamyz, gümrük deklarasiýasy we gözleg amallaryny gönüden-göni dolandyrmak üçin tejribeli gümrük deklarasiýasy işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Gümrük taýdan resmileşdirmek we eksport etmek netijeli goragy üpjün edýär
· Her portdaky gümrük deklarasiýasy kagyzsyz işlemegi, elektron girişini amala aşyrdy we gümrük taýdan resmileşdirmek prosesi netijeli we amatly.
· Köp pudaklarda hünär kwalifikasiýasyna eýe bolmak we dürli görnüşli harytlary dolandyrmak mümkin
· Ulag, ammar, gözleg, logistika gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly beýleki giňeltmek hyzmatlaryny berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Customs clearance service (3)

Hyzmat mazmuny

Eksport deklarasiýasy: proseduralar ýönekeý we amatly, önümiň görnüşi hem giňdir: kompaniýanyňyz (zawod) diňe önümiň adyny, mukdaryny, agramyny, bahasyny, gaplaýyş görnüşini we beýleki maglumatlary kompaniýamyza ibermeli, (Barlag we karantin bolsa) talap edilýär, öňünden bize iberilmelidir.) Kompaniýamyz ähli zerur resminamalary siziň adyňyzdan alyp biler we degişli proseduralary ygtybarly we wagtynda tamamlap biler.

Gümrük deklarasiýasyny import etmek: dürli görnüşler, umumy söwda gullugynyň gümrük deklarasiýasy, kompaniýanyň salgyt bukjasy gullugynyň gümrük deklarasiýasy we köp ýük ekspress gümrük deklarasiýasy ýaly dürli görnüşler, ugurlaryň giň topary.

Howa bir nokatly hyzmat: kompaniýa diňe bir gümrük deklarasiýasy üçin agent hökmünde çykyş etmän, eýsem gözegçilik, tüsse, dezinfeksiýa, transport, ammar we beýleki hyzmatlar üçin agent hökmünde hem çykyş edýär. zerurlyklary.Dürli gözleg elementlerini saýlaň we inspektorlar saýlan zatlaryňyza görä önümleri barlarlar.Her bir inspektor önümiň dürli maglumatlaryny görkezmek üçin elde göterilýän terminal bilen enjamlaşdyrylandyr

hyzmat artykmaçlygy

1. Gün şöhlesiniň kadalary, tutuş proses täze gümrük syýasaty, gün şöhlesiniň kadalary bilen goldanýar, çal reňkli ýerler ýok, howpsuz we durnukly, tutuş proses gözegçilik edilip bilner.
2. Umumy proses düşnükli we ýönekeý, işlemek aňsat we tutuş proses netijelilik we hil boýunça hünärmenler tarapyndan dolandyrylýar, bu el bilen dolandyrylmagyny talap edýän adaty prosesden düýpgöter tapawutlanýar.Bir nokatly hyzmat, ähli amal barada aladalanmaga mümkinçilik berýär;
3. Umumy söwdanyň üsti bilen öňki import usuly bilen deňeşdirilende salgyt gymmaty tygşytlandy.
Ulag usuly ýükleriň köpüsini tygşytlap biler, amal tölegi we gümrük tölegleri iň pes;
4. Berlen dürli ulgam API interfeýsleriniň üsti bilen ulgamy dokamak we yzarlamak prosesi, harytlaryň häzirki ýerine ýetirilişini alyp, sargyt ýagdaýyna gaýtaryp bolar, bu hasaplaşyk, duralga we gözegçilik üçin amatly;
5. Dürli içerki paýlaýyş kompaniýalaryny we ulgam duralgasyny birleşdirip, ahyryna çenli bir sargyt.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň