Amazon tarapyndan ýerine ýetirilmegi

Amazon tarapyndan ýerine ýetirilmegi

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

FBA paýlaýyş hyzmaty satuwy ýönekeýleşdirmek üçin niýetlenendir we satuw hyzmaty Amazon tarapyndan, Amazonyň daşary ýurt ammarlaryny saklamak, müşderi hyzmaty, paýlamak we satuwdan soňky hyzmatlar ýaly bir topar hyzmatlary öz içine alýar.Esasan, harytlar Amazon paýlaýyş merkezine tabşyrylsa, galanlary Amazon tarapyndan amala aşyrylýar. Biziň kompaniýamyzyň FBA paýlaýyş hyzmaty aşakdaky artykmaçlyklara eýedir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ýöriteleşdirme

7 ýyl ABŞ, Japanaponiýa Amazon FBA deňiz ýükleri, howa ýükleri tejribesi.ABŞ, Japanaponiýa Amazon FBA iberiş talaplary bilen tanyş.

Müşderiniň islegine görä goşmaça hyzmatlar berlip bilner

Gaplamany üýtgediň, palet ýasaýyň, FBA belliklerini ýapyň we ş.m.

howpsuzlyk

Diňe umumy ýükleri kabul ediň, duýgur ýük däl.Gaplamany we belligiň kärini berk barlaň.Ibermezden ozal meseläni çözüň.

Awtonomiýa

Doly ady garaşsyz amal, ilkinji bahany bilmek we her bir müşderä girdeji bermek

Netijeli

Sargydy alanyňyzdan soň, ammary öňünden tertipläň we ibermegi wagtynda tertipläň.Şol bir wagtyň özünde, gümrük resmileşdirilişini we gowşuryş wagtyny hakyky wagtda yzarlamak.Harytlaryň öz wagtynda müşderileriň eline gelmegine göz ýetiriň.

Sanlaşdyrmak

Sargyt bermekden, ammardan we eltip bermekden.Logistika ýagdaýyny tutuş prosesiň dowamynda onlaýn wagtda yzarlap bolýar.

FBA iberiş hyzmaty kim üçin amatly?

1. Uly inwentar, uly satuw mukdary we çalt dolanyşygy bolan orta we uly satyjylar;
2. Şaý-sepler ýaly ownuk önümleri satýan satyjylaryň kiçi önümler üçin ammar çykdajylary az;
3. Has köp öwrüliş nyrhlaryny gowulandyrmak isleýän satyjylar;
3. Has boş wagt almak isleýän satyjylar.

FBA iberiş hyzmatlarynyň artykmaçlyklary näme?

1. Has ýönekeý we has amatly iş prosesi;
2. Has ýokary täsir we öwrüliş nyrhlary, has köp alyjy Amazonyň gowy hyzmat hilini berip biljekdigine ynanýarlar;
3. Has arzanladyşlar: Baş agzalyk arzanladyşlary we Super tygşytlaýjy we ş.m .;
4.7 * 24 sagat ýapylmadyk satuw tejribesi, has köp sargyt alyň;
5. Önümi saýlamak we önümi optimizirlemek üçin has boş wagt, has köp wagt we güýç;
6. Internetde has köp FBA okuw materiallary bar we soraglaryň köpüsine diýen ýaly jogap berip bolýar;
7. “Amazon” satuwdan soň ýadaw işi tamamlar we siziň üçin gaýdyp hyzmat eder;
8. Amazon, eltip bermek sebäpli ýüze çykan islendik aç-açan jedelleri çözmäge kömek eder;
9. Harytlar ammara girenden soň ýitirilse, Amazona kompensasiýa talap edip bilersiňiz;
10. Sanaw reýtingini has gowulaşdyrmak (täsir ediş derejesi FBM-den takmynan 40% köp) we satyn almak gutusyny almak üçin has gowy mümkinçilik;
11. FBA gowşuryş tölegi, alyjynyň birligi 300 ABŞ dollaryndan gowrak önüm satyn almagy üçin arzanladylyp ýa-da boşadylyp bilner;
12. Amazon, logistika we gowşuryş sebäpli ýüze çykan erbet synlary pozmaga kömek eder;
13. “Amazon” -yň global saýtlarynyň akylly dolandyrylmagyndan lezzet alyň we gowşuryş tizligi gaty çalt;
14. Amazon çärelerine gatnaşmagyň bosagasy, BD, seckill çäreleri we ş.m. FBA bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň