ODM hyzmaty

ODM hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

ODM: (Asyl dizaýn önümçiligi)
Satyn alyjy önümçilige we ygtyýarly önümçilik we tehniki hyzmatyň içine girýän ähli hyzmatlar üçin jogapkärdir.Alyjylar, adatça, markaly önümlerine-de rugsat berýärler.Öndüriji bir önüm öndürenden soň, öndüriji bir önüm öndürenden soň, ony beýleki markalaryň öndürijileri görüp bilerler we önümçilik üçin bir markanyň ady ýa-da öndürilmeli käbir dizaýnlar bolmaly..Kompaniýamyzyň ýylyň dowamynda ODM tejribesi bar.Maslahat bermäge hoş geldiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

odm1

1. “Prime”, dizaýndan başlap önümçilige çenli ähli prosese jogapkärdir, bu müşderileriň bahasyny azaldýar we müşderileriň wagtyny, güýjüni, aladasyny we puluny tygşytlaýar.
2. Öz markasy ýa-da dolanyşyk artykmaçlygy bolan önümleri erkin, özbaşdak we çeýe öndürip biliň.Islegleriňize görä, her baglanyşygyň bahasyny tygşytlamak, uly maýa goýumlary bolmazdan size bagly.
3. Markanyň iş çykdajylaryny netijeli azaltmak.Indi marka marketinginiň bahasy çalt ýokarlandy we önümçiligiň bahasy iň pes derejä çenli azalýar.ODM-iň peýda bolmagy, iň az pul sarp edip, iň oňat önüm öndürip bilersiňiz, önüm öndürmek meselesini çözýär.
4. Öz markaňyzy hakykata öwüriň.Häzirki wagtda dürli pudaklarda öz markalaryny ösdürmek tendensiýasy bütin dünýäde ýüze çykýar.ODM gaýtadan işlemek arkaly söwdagärler zawod gurmak zerurlygy bolmazdan öz önümlerine eýe bolup bilerler, ODM peýda bolmanka mümkin däldi.
5, markany tanatmak üçin ünsüňizi jemläp bilersiňiz.Kärhanalaryň köpüsi satuwda ökde, ýöne güýçli taraplaryny öňe sürmek we gowşak ýerlerden gaça durmak, markalaryny mahabatlandyrmaga we ýarym tagalla bilen köpeldiji effektlere ýetmek ukyby ýok.
Çalt üýtgeýän bu bazarda önümiň ömri gysgalýar we dürli döredijilik önümleri birin-birin ýüze çykýar.Beýleki kompaniýalardan tapawutly täze önümler sarp edijiler tarapyndan has gowy görülýär.“Prime” -iň köp ýyllyk ODM tejribesi bolan professional dizaýn topary bar.Pikirleri we ýönekeý çyzgylary hödürlän wagtyňyz, “Prime” pikirleriňizi hakykata öwürmäge kömek edip biler.Zawod gurman, öz önümleriňiz bolup biler.Iň az pul sarp edip, iň ideal önümleri öndürip bilersiňiz.Önüm çykdajylarynyň arzanlamagy hem peýdalaryňyzy artdyrýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň