Taşlamak hyzmaty

Taşlamak hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Bir bölekden ýük daşamak, pes töwekgelçiligi we çalt girdejisi bolan iň oňat satyn alyş modellerinden biridir.Artykmaç inwentar meselesini çözýär we gaplamak we logistika kompaniýalary bilen habarlaşmak üçin ýadaw prosesi tygşytlaýar.Harytlar bellenilen sargyt ýerine gönüden-göni iberilýär we satyn alnan ulgam bilen birikmek üçin özbaşdak ösen haryt daşamak ulgamy ulanylýar.Önümler hiç hili kynçylyksyz barlananda, gaplanylandan soň awtomatiki usulda haryt daşamak ulgamyna girer we halkara ýük daşama belliklerini çap etmek üçin şahsy terminal enjamlaryny ulanar., köp işçi güýji we maddy serişdeleri tygşytlamak bilen bir hatarda, transport maglumatlarynyň takyklygyny üpjün edýär we gowşuryş wagtyny gysgaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Halkara gyssagly eltip bermek barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Halkara gyssagly eltip bermek üçin nädip tölemeli?
Her kimiň adyndan gaplamak we eltip bermek, her kimiň ulanýan maddy tölegine we zähmet tölegine görä alynýar.Hünärmenler we hünär enjamlary ýokary netijelilik, güýçli hünär ussatlygy we pes ýalňyşlyk derejesi bilen işleýär, alada we güýji tygşytlaýar.

Tranzit ammary nirede?
Kompaniýamyzyň üstaşyr ammarlary ingingdao, Guan Guangzhouou we Yiwu-da döredildi we ýük daşaýan salgyňyzyň golaýynda tranzit ammarlaryny ýerleşdireris.

Dropük daşamagyň netijeliligi nähili?
Şahsy gaýtadan işlemek bilen deňeşdirilende, ammarlary, gaplamalary we eltip bermegiň netijeliligi gaty ýokary.Harytlary almak, harytlary hasaba almak, harytlary barlamak, harytlary dogry ammarda goýmak we sargytlary tertiplemek, gaplamak we ýerleşdirmek üçin operatorlara tabşyrmak üçin ýörite ammar dolandyryjylary bar.Ibermegi tertipläň.Umuman aýdanyňda, harytlar şol bir gün kabul edilen güni ammara goýlup bilner we ammardan 48 sagadyň içinde iberilip bilner, bu gaty çalt.

Üpjün edijiniň harytlaryny nädip birikdirmeli?
Üpjün edijiniň harytlaryny birikdirmek gaty ýönekeý.Logistika ulgamyna sargyt goýanyňyzda, içerki ekspressiň logistika sargyt belgisini doldurmagy ýatdan çykarmaň.Harytlar kompaniýa gelensoň, skanerden geçiriler, tassyklanar we ammara ýerleşdiriler we indiki ädim ýerine ýetirilip bilner.Elbetde, bu prosesiň dowamynda ähli prosese kömek edýän logistika hünärmenleri bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň