Önümler

 • Dropshipping service

  Taşlamak hyzmaty

  Bir bölekden ýük daşamak, pes töwekgelçiligi we çalt girdejisi bolan iň oňat satyn alyş modellerinden biridir.Artykmaç inwentar meselesini çözýär we gaplamak we logistika kompaniýalary bilen habarlaşmak üçin ýadaw prosesi tygşytlaýar.Harytlar bellenilen sargyt ýerine gönüden-göni iberilýär we satyn alnan ulgam bilen birikmek üçin özbaşdak ösen haryt daşamak ulgamy ulanylýar.Önümler hiç hili kynçylyksyz barlananda, gaplanylandan soň awtomatiki usulda haryt daşamak ulgamyna girer we halkara ýük daşama belliklerini çap etmek üçin şahsy terminal enjamlaryny ulanar., köp işçi güýji we maddy serişdeleri tygşytlamak bilen bir hatarda, transport maglumatlarynyň takyklygyny üpjün edýär we gowşuryş wagtyny gysgaldýar.

 • ODM service

  ODM hyzmaty

  ODM: (Asyl dizaýn önümçiligi)
  Satyn alyjy önümçilige we ygtyýarly önümçilik we tehniki hyzmatyň içine girýän ähli hyzmatlar üçin jogapkärdir.Alyjylar, adatça, markaly önümlerine-de rugsat berýärler.Öndüriji bir önüm öndürenden soň, öndüriji önüm öndürenden soň, ony beýleki markalaryň öndürijileri görüp bilerler we önümçilik üçin bir markanyň ady ýa-da öndürilmeli käbir dizaýnlar bolmaly..Kompaniýamyzyň ýylyň dowamynda ODM tejribesi bar.Maslahat bermäge hoş geldiňiz.

 • Prime Logistics collection service

  “Prime Logistic” ýygnamak hyzmaty

  “Prime Logistic”, iberiji (satyjy) we alyjynyň (alyjynyň) geleşik şertnamasyny baglaşmak talaplaryna laýyklykda iberijä çalt eltilmegini üpjün edýär we iberijiniň adyndan töleg alýar we şol bir wagtyň özünde şertnama laýyklykda wagt.Tölegini wagtynda iberijä gaýtaryp berýän şahsylaşdyrylan hyzmat.

 • Personalized packaging customization service

  Şahsy gaplamany özleşdirmek hyzmaty

  Egin-eşik ýuwujy bellikleri, ýaka ýazgylaryny ýasap, talaplaryňyza görä tikip we çalşyp bilersiňiz.

 • Overseas forwarding service

  Daşary ýurtlara ugradyş hyzmaty

  Daşary ýurtlara ugratmak (daşary ýurtlara geçirmek) hyzmaty, söwda ýerlerinde we auksion meýdançalarynda satyn alnan zatlary daşary ýurtlara iberip bilmeýän hyzmatdyr.

 • Inspection service

  Barlag hyzmaty

  Professional gözleg toparymyzyň hil barlagynda köp ýyllyk tejribesi bar.Her önüm seresaplylyk bilen barlanýar.Dürli önümler üçin dürli gözleg usullaryny taýýarladyk we müşderiler öz isleglerine görä saýlap bilerler, Aşakda käbir gözegçilik elementlerimiz bar

 • Warehousing system

  Ammar ulgamy

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ammar ulgamy ýokary çeýe bolup, harytlaryň alynmagyna, inwentarlaşdyrylmagyna, saklanylmagyna we iberilmegine aňsatlyk bilen laýyk bolup biler.Ulgamymyzyň üsti bilen, harytlaryň gelmegi, agramy, guty ululygy we ş.m. ýaly harytlaryň hakyky ýagdaýyny hakyky wagtda alyp bilersiňiz, ähli harytlar taýýar bolansoň, diňe eltip bermek düwmesine basmaly we ammar işgärleri harytlaryň gysga wagtda daşalmagyny gurnarlar.

 • Purchasing system

  Satyn alyş ulgamy

  Müşderiler kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen satyn alyş ulgamy arkaly sargyt edip bilerler.Hünärment satyn alyş toparymyz, on müňlerçe dükan bilen duralgada baý tejribä eýedir we müşderiniň isleglerine görä haryt satyn alyp, harytlary yzyna gaýtaryp we çalşyp biler.Bir gezeklik aragatnaşyk we çözgüt, kompaniýamyzyň ulgamynyň ýokary çeýeligi we aç-açanlygy sebäpli müşderiler harytlaryň ýagdaýyny hakyky wagtda yzarlap bilerler, şeýlelik bilen müşderiler doly ynanyp we ynandyryp bilerler we müşderiler hiç wagt alada etmeli bolmazlar gelejek

 • Forwarding service

  Ibermek hyzmaty

  Kompaniýamyz, müşderileriň adyndan ibermeli müşderiler üçin doly logistika hyzmatlaryny hödürleýär.Ulanyjy satyn alnan önümleri gönüden-göni üpjün edijiden kompaniýamyzyň ammaryna iberip biler we bukjany alanymyzdan soň müşderiniň talaplaryna laýyklykda bukjany gaýtadan işläris.

 • Fulfillment by Amazon

  Amazon tarapyndan ýerine ýetirilmegi

  FBA paýlaýyş hyzmaty satuwy ýönekeýleşdirmek üçin niýetlenendir we satuw hyzmaty Amazon tarapyndan daşary ýurt ammar ammary, müşderi hyzmaty, paýlanyş we satuwdan soňky hyzmatlar ýaly bir topar hyzmatlary öz içine alýar.Esasan, harytlar Amazon paýlaýyş merkezine tabşyrylsa, galanlary Amazon tarapyndan amala aşyrylýar. Biziň kompaniýamyzyň FBA paýlaýyş hyzmaty aşakdaky artykmaçlyklara eýedir

 • Customs clearance service

  Gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmaty

  Gümrük deklarasiýasy we gözden geçiriliş, harytlaryň import we eksportda üstünlik gazanmagynyň ýa-da şowsuzlygynyň iň möhüm bölegi bolup biler.Biziň kompaniýamyz, gümrük deklarasiýasy we gözleg amallaryny gönüden-göni dolandyrmak üçin tejribeli gümrük deklarasiýasy işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Gümrük taýdan resmileşdirmek we eksport etmek netijeli goragy üpjün edýär
  · Her portdaky gümrük deklarasiýasy kagyzsyz işlemegi, elektron girişini amala aşyrdy we gümrük taýdan resmileşdirmek prosesi netijeli we amatly.
  · Köp pudaklarda hünär kwalifikasiýasyna eýe bolmak we dürli görnüşli harytlary dolandyrmak mümkin
  · Ulag, ammar, gözleg, logistika gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly beýleki giňeltmek hyzmatlaryny berip biler.