Ammar ulgamy

Ammar ulgamy

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen ammar ulgamy ýokary çeýe bolup, harytlaryň alynmagyna, inwentarlaşdyrylmagyna, saklanylmagyna we iberilmegine aňsatlyk bilen laýyk bolup biler.Ulgamymyzyň üsti bilen, harytlaryň gelmegi, agramy, guty ululygy we ş.m. ýaly harytlaryň hakyky ýagdaýyny hakyky wagtda alyp bilersiňiz, ähli harytlar taýýar bolansoň, diňe eltip bermek düwmesine basmaly we ammar işgärleri harytlaryň gysga wagtda daşalmagyny gurnarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kwitansiýa

Harytlar kompaniýamyzyň ammaryna gelensoň, ammar işgärleri ilkinji gezek ammary gözden geçirerler we sargyt ýagdaýy geliş ýagdaýyna üýtgediler, soňra dürli harytlar tertipleşdiriler we barlag üçin dürli gözleg toparlaryna iberiler.

Gaplamak

Dürli gutular, Dürli ululykdaky OPP haltalary we burç goragçylary ýaly köp sanly gaplama materiallaryny saklaýarys.Toparymyz iberilen ähli harytlaryň laýyk gaplanylmagyny, kompaniýanyňyzyň maglumatlary bilen dogry bellik edilmegini we islendik goşmaça marketing materiallarynyň / goýulmalarynyň bardygyny üpjün etmekde köp tejribe toplady.

Şeýle hem, öz gaplamalaryňyzy üpjün edip bilersiňiz, ýa-da öz marka gaplamalaryňyzy Hytaýda öndürmäge kömek edip bileris.

Gaplamak hakda

Beýleki ammar kompaniýalaryndan tapawutlylykda, haryt getirilende ýygnamak we gaplamak amala aşyrylýar.Gözleg tamamlanandan soň kompaniýamyz gönüden-göni gaplaýar we sinhron gaplama sanawyny döredýär.Ulgamdaky gaplama maglumatlary islän wagtyňyz barlap bilersiňiz.

Şol gün gämi iberiň

Elektron söwdada sargytlary çalt ibermek zerurdyr, gämi düwmesine basanyňyzdan bir gün soň iberip bileris we bellenen ýere eltmek üçin iň çalt iberiş usulyny saýlap bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň