Ibermek hyzmaty

Ibermek hyzmaty

sazlanyp bilinýän ipad stend, planşet stendleri。

Kompaniýamyz, müşderileriň adyndan ibermeli müşderiler üçin doly logistika hyzmatlaryny hödürleýär.Ulanyjy satyn alnan önümleri gönüden-göni üpjün edijiden kompaniýamyzyň ammaryna iberip biler we bukjany alanymyzdan soň müşderiniň talaplaryna laýyklykda bukjany gaýtadan işläris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

hyzmat artykmaçlygy

Çykdajylary tygşytlamak: Harytlar gönüden-göni üpjün edijiden kompaniýamyza gidýär we müşderiden kompaniýamyza iberiş bahasyny tygşytlaýar.
Çalt eltiş wagty: Müşderiler gowşuryş wagtyny tygşytlap, paketleri birnäçe gezek tabşyrmaly däldirler.
Energiýany tygşytlaň: posylkalar biz tarapyndan dolandyrylýar, müşderiler bazary ösdürmäge we satuwy köpeltmäge ünsi jemläp bilerler.

Hyzmat mazmuny

Önümiň hilini barlamak, bukjany bölmek, bukjany birleşdirmek, gaplamak, belliklemek we surata düşürmek ýaly aýratyn hyzmatlar

Hyzmat prosesi

1. Ilki bilen kompaniýamyzyň iş işgärleri bilen habarlaşyň;
2. Işewürlik zerurlyklary we iberiş önümleriniň gowşuryş usuly we wagty bilen maslahatlaşyň.
3. Logistika tertibini dörediň, gowşuryş hyzmatyny saýlaň we içerki ekspress yzarlaýyş belgisini dolduryň.Ekspress yzarlaýyş belgisinde boş we beýleki bir belgili däl maglumatlary goýmaň.Paketiňizi gaýtadan işläp biler ýaly belliklerdäki zatlary dolduryň.

Müşderi meselesi

Zhangan Szýanjiang Century şäherinde ýaşaýar we bir ýyldan gowrak wagt bäri AliExpress we eBay bilen meşgullanýar.Ulanylýan usuly, Taobao we beýleki platformalardan satuw sargytyndan soň satyn almak, soň bolsa täzeden ýüklemek we ekspress arkaly logistika kompaniýasyna ibermek.Jenap Zhangan halkara ekspeditor hyzmatyny ulanandan soň, satyn alnan önümler göni “Logistika” iberilýär we posylkalar “Plain Logistic” tarapyndan gaýtadan işlenýär we logistika çykdajylaryny tygşytlaýan daşary ýurtlara iberilýär.Eltip bermek wagty 3-7 gün çaltlaşdyryldy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň