Import edýän ýurtlaryň köpüsi harytlara import nyrhlaryny gowşadýar

Braziliýa: 6,195 elementden import nyrhlaryny arzanladyň

23-nji maýda Braziliýanyň Ykdysadyýet ministrliginiň Daşary söwda komissiýasy (CAMEX) wagtlaýyn nyrhlary azaltmak çäresini tassyklady we 6,195 elementden import nyrhlaryny 10% azaltdy.Syýasat Braziliýada getirilýän harytlaryň ähli kategoriýalarynyň 87% -ini öz içine alýar we şu ýylyň 1-nji iýunyndan 2023-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygynda hereket edýär. Syýasat 24-nji resmi hökümet gazetinde resmi taýdan yglan ediler.Braziliýanyň hökümetiniň geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri ikinji gezek şeýle harytlara nyrhlaryň 10% arzanladylandygyny yglan etmegi.Braziliýanyň Ykdysadyýet ministrliginiň maglumatlary iki düzediş arkaly ýokarda agzalan harytlara import nyrhlarynyň 20 göterim azaljakdygyny ýa-da göni nol nyrhlaryna çenli azaljakdygyny görkezýär.Wagtlaýyn çäräni ulanmagyň çägine noýba, et, makaron, biskwit, tüwi, gurluşyk materiallary we Günorta Amerikanyň umumy bazary daşarky nyrh (TEC) önümleri ýaly beýleki önümler girýär.Dokma, aýakgap, oýunjak, süýt önümleri we käbir awtoulag önümleri ýaly asyl nyrhlary saklamak üçin 1387 önüm bar.Braziliýanyň soňky 12 aýda jemlenen inflýasiýa derejesi 12.13% -e ýetdi.Inflokary inflýasiýanyň täsirinde Braziliýanyň merkezi banky göterim mukdaryny 10 gezek ýokarlandyrdy.

Russiýa Russiýa käbir harytlary import paçlaryndan boşadýar

Timeerli wagt bilen 16-njy maýda Russiýanyň premýer-ministri Mihail Mişustin Russiýanyň tehniki enjamlar we ş.m. import nyrhlaryny boşatjakdygyny, şeýle hem kompýuterler, smartfonlar we planşet kompýuterleri ýaly elektron enjamlarynyň import prosesini ýönekeýleşdirjekdigini aýtdy.Tehniki enjamlaryň, ätiýaçlyk şaýlarynyň we ätiýaçlyk şaýlarynyň, şeýle hem ykdysadyýet üçin möhüm pudaklarda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin çig mal we materiallaryň Russiýa paçsyz import edilip bilinjekdigi habar berildi.Karara Russiýanyň premýer-ministri Mişustin gol çekdi.Bu karar daşarky çäklendirmelere garamazdan Russiýanyň ykdysadyýetiniň ösüşini üpjün etmek üçin kabul edildi.Aboveokarda agzalan maýa goýum taslamalary aşakdaky ileri tutulýan çäreleri öz içine alýar: ekin önümçiligi, derman önümçiligi, azyk we içgiler, kagyz we kagyz önümleri, elektrik enjamlary, kompýuterler, ulaglar, maglumat tehnologiýasy, telekommunikasiýa, uzak aralyk we halkara ýolagçy ulag, gurluşyk we desganyň gurluşygy, nebit we gaz öndürmek, gözleg burawlamak, jemi 47 zat.Şeýle hem Russiýa, kompýuterler, planşetler, noutbuklar, smartfonlar, mikroçipler we gepleşikler ýaly elektron enjamlarynyň importyny ýönekeýleşdirer.

Mundan başga-da, şu ýylyň mart aýynda asewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň Geňeşi önümçilikde ulanylýan azyk we önümleri 6 aýlap haýwan we süýt önümleri, gök önümler, günebakar tohumy, miwe suwy, şeker, kakao tozy ýaly import paçlaryndan boşatmak kararyna geldi , aminokislotalar, krahmal, fermentler we beýleki iýmitler.Alty aýlap import paçlaryndan boşadylýan harytlar: azyk önümçiligi we satuw bilen baglanyşykly önümler;derman, metallurgiýa we elektron önümlerini öndürmek üçin çig mal;sanly tehnologiýalary ösdürmekde ulanylýan önümler;ýeňil senagat önümçiliginde ulanylýan we pudagyň gurluşyk we transport önümlerinde ulanylýan önümler.Asewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň (asewraziýa Ykdysady Bileleşigi) agzalaryna Russiýa, Gazagystan, Belarus, Gyrgyzystan we Ermenistan girýär.

Mart aýynda EUB Russiýanyň ýedi uly bankyny SWIFT-den çykarmak kararyna geldi, şol sanda Russiýanyň ikinji uly banky VTB Bank (VTB Bank);Rus banky (Rossiýa banky);Russiýanyň döwlet ösüş banky (VEB, Wnesheconombank);Bank Otkritie;Nowikombank;“Promsvyazbank”;Sowkombank.Maý aýynda Europeanewropa Bileleşigi Russiýanyň iň uly banky, Federal ätiýaçlyk banky (Sberbank) we beýleki iki esasy banky SWIFT global hasaplaşyk ulgamyndan çykardy.(fokus gorizonty)

ABŞ käbir lukmançylyk gorag önümleri üçin goşmaça nyrh tölegleriniň möhletini uzaldýar

Timeerli wagt bilen 27-nji maýda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Söwda wekiliýetiniň edarasy (USTR) ABŞ-a eksport edilen 81 hytaý lukmançylyk gorag önümi üçin goşmaça nyrh tölegleriniň möhletini ýene 6 aý uzaltmak kararyna geldi.USTR 2020-nji ýylyň dekabrynda täze täç pnewmoniýa epidemiýasyna jogap hökmünde käbir lukmançylyk gorag önümleri üçin nyrhlary aýyrmagyň möhletini uzaltmak kararyna gelendigini, soňra bolsa 2021-nji ýylyň noýabr aýynda bu önümleriň 81-si üçin nyrhdan boşadyş möhletini 6 aýa çenli uzaldandygyny aýtdy. Lukmançylyk gorag önümleriniň 81-si: bir gezek ulanylýan plastmassa süzgüçler, bir gezek ulanylýan elektrokardiogramma (EKG) elektrodlar, barmak ujy impuls oksimetrleri, gan basyşynyň monitorlary, MRI maşynlary, kömürturşy gazy detektorlary, otoskoplar, anestezi maskalary, rentgen gözden geçiriş stoly, rentgen turbasy we onuň bölekleri, polietilen film, natriý metal, tozan kremniý monoksidi, bir gezek ulanylýan ellikler, etrap dokalmadyk mata, el arassalaýjy nasos çüýşesi, süpürgiçleri dezinfeksiýa etmek üçin plastik gap, Binokulýar optiki mikroskop, goşmaça optiki mikroskop , aç-açan plastmassa ýüz galkanlary, bir gezek ulanylýan plastik steril perdeler we gapaklar, bir gezek ulanylýan aýakgap örtükleri we aýakgap örtükleri, pagta garyn operasiýasynges, bir gezek ulanylýan lukmançylyk maskalary, gorag enjamlary we ş.m. Bu aýyrmak 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 2022-nji ýylyň 30-njy noýabry aralygynda güýje girýär. Degişli kärhanalardan sanawdaky salgyt belgilerini we haryt düşündirişlerini üns bilen barlamagy, ABŞ-ly müşderiler bilen öz wagtynda habarlaşmagy haýyş edilýär. we degişli eksport şertnamalaryny düzmek.

Pakistan: Hökümet zerur däl harytlaryň importyny gadagan etmek kararyna geldi

Pakistanyň maglumat ministri Aurangzeb 19-njy metbugat ýygnagynda hökümetiň zerur däl lýuks harytlaryň getirilmegini gadagan edendigini aýtdy.Aurangzeb, Pakistanyň premýer-ministri Şabazz Şerifiň "ykdysadyýeti durnuklaşdyrmaga synanyşýandygyny" aýtdy we şonuň üçin hökümet zerur däl lýuks harytlaryň import edilmegini gadagan etmek kararyna geldi, ulag import etmek hem şolaryň biridir.

Gadagan edilen import esasan aşakdakylary öz içine alýar: awtoulaglar, jübi telefonlary, durmuş enjamlary, miweler we guradylan miweler (Owganystandan başga), küýzegärçilik, şahsy ýaraglar we ok-däriler, aýakgaplar, yşyklandyryş enjamlary (energiýa tygşytlaýjy enjamlardan başga), nauşnik we gürleýjiler, souslar, gapylar we penjireler , sumkalar we çemodanlar, sanitariýa enjamlary, balyklar we doňdurylan balyklar, halylar (Owganystandan başga), konserwirlenen miweler, dokuma kagyzy, mebel, şampunlar, süýjüler, kaşaň düşekler we ýatylýan haltalar, jam we jele, mekgejöwen çorbasy, kosmetika, gyzdyryjy we gülleýji , äýnek, aşhana gap-gaçlary, alkogolsyz içgiler, doňdurylan et, şire, doňdurma, çilim, sakgal enjamlary, kaşaň deri eşikleri, saz gurallary, saç guradyjylar, şokolad we ş.m.

Hindistan kömür, koks üçin import salgydyny azaldýar

Maliýe Associated Press habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Maliýe ministrligi 21-nji maýda Hindistanda inflýasiýanyň ýokary derejesini ýeňilleşdirmek üçin polat çig mallara we önümlere import we eksport nyrhlaryny sazlamak syýasatyny berendigini habar berdi. 22. Koks kömüriniň we koksyň import salgyt stawkasyny 2,5% we 5% -den nol nyrhyna çenli azaltmak.

Iki ýylyň dowamynda ýylda 2 million tonna soýa çig nebit we günebakar ýagyny import etmegine rugsat berýär Jiemian News-yň habaryna görä, Hindistanyň Maliýe ministrligi Hindistanyň ýylda 2 million tonna soýa çig nebit we günebakar ýagyny import etmeginden boşadylandygyny aýtdy iki ýyllapBu karar 25-nji maýda güýje girdi we 2024-nji ýylyň 31-nji martyna çenli iki ýyl dowam eder.

Hindistan iýun aýyndan başlap şeker eksportyny bäş aý çäklendirýär

Ykdysady maglumatlar gündelik gazetiniň habaryna görä, Hindistanyň Sarp ediş işleri, azyk we jemgyýetçilik paýlanyş ministrligi 25-nji martda içerki üpjünçiligi üpjün etmek we bahalary durnuklaşdyrmak üçin hindi häkimiýetleriniň şu marketing ýyly üçin iýilýän şekeriň eksportyna gözegçilik etjekdigini aýtdy. (sentýabr aýyna çenli) we çäklendirilen şekeri 10 million tonna çenli eksport ediň.Bu çäre 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 31-nji oktýabry aralygynda durmuşa geçiriler we degişli eksportçylar şeker eksport söwdasy bilen meşgullanmak üçin Azyk ministrliginden eksport ygtyýarnamasyny almaly.

Bugdaý eksportyny gadagan etmek

“Hexun News” -yň habaryna görä, Hindistan hökümeti 13-nji agşam beren habarnamasynda Hindistanyň bugdaý eksportyny haýal etmän gadagan edýändigini aýtdy.Dünýäde ikinji ýerde bugdaý öndüriji Hindistan ýerli bahalary durnuklaşdyrmaga synanyşýar.Hindi hökümeti bugdaý iberilmeginiň eýýäm berlen akkreditiwleriň kömegi bilen amala aşyryljakdygyny aýtdy.Gara deňiz sebitinden bugdaý eksporty fewral aýynda Russiýa-Ukraina çaknyşygyndan bäri ep-esli pese gaçdy, global alyjylar Hindistana üpjünçilik umytlaryny bagladylar.

Pakistan: Şeker eksportyna doly gadaganlyk

Pakistanyň premýer-ministri Şabazz Şerif bahalary durnuklaşdyrmak we haryt saklamak hadysasyna gözegçilik etmek üçin 9-njy ýylda şeker eksportyna umumy gadaganlyk yglan etdi。

Mýanma: Arahis we künji eksportyny togtatyň

Hytaýyň Mýanmardaky ilçihanasynyň Ykdysady we täjirçilik ofisiniň habaryna görä, Mýanmaryň Söwda ministrliginiň Söwda ministrligi birnäçe gün ozal Mýanmaryň içerki bazary bilen üpjün edilmegini üpjün etmek üçin nohut we künji tohumynyň eksporty barada habar berdi. togtadyldy.Gara künjilerden başga, arahis, künji we beýleki dürli nebit ekinleriniň serhet söwda portlary arkaly eksporty togtadylýar.Degişli düzgünler 9-njy maýdan güýje girer

Owganystan: Bugdaý eksporty gadagan edildi

Maliýe Associated Press habar gullugynyň habaryna görä, Owganystanyň Wagtlaýyn hökümetiniň ýerine ýetiriji Maliýe ministri Hidaýatullah Badri 19-njy gezek ýerli gümrük edaralaryna içerki halkynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bugdaý eksportyny gadagan etmegi buýurdy.

Kuweýt: Käbir azyk eksportyny gadagan etmek

Hytaýyň Kuweýtdäki ilçihanasynyň täjirçilik ofisiniň habaryna görä, Kuweýt Taýms 19-njy iýunda dünýäde azyk önümleriniň bahasynyň ýokarlanmagy bilen Kuweýtiň Gümrük gullugynyň ähli serhet postlaryna doňdurylan towuk göterýän ulaglary gadagan etmegi buýurdy, ösümlik ýagy we et Kuweýtden gitmekden.

Ukraina: Garga, tüwi we süle eksport çäklendirmeleri

Timeerli wagt bilen 7-nji maýda Ukrainanyň Oba hojalygy syýasaty we azyk ministriniň orunbasary Wysotskiý uruş döwründe bu önümleriň içerki ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin garpyz, tüwi we süle eksport çäklendirmeleriniň giriziljekdigini aýtdy.Ukrainanyň uruş döwri Ukrainany 25-nji aprelde sagat 5: 30-dan ýene 30 gün uzaltjakdygy habar berildi.

Kamerun eksporty togtatmak bilen sarp ediş harytlarynyň ýetmezçiligini ýeňilleşdirýär

Hytaýyň Kamerundaky ilçihanasynyň Ykdysady we söwda edarasynyň habaryna görä, "Kameruna maýa goý" web sahypasy Kamerunyň söwda ministriniň 22-nji aprelde Gündogar sebitiň başlygyna hat iberip, eksporty togtatmak üçin gyssagly çäreleri görmegini haýyş etdi. içerki bazardaky haryt ýetmezçiligini azaltmak üçin sement, arassalanan ýag, un, tüwi we ýerli öndürilen däneler.Kamerunyň Söwda ministrligi Gündogar sebitiň we Ekwatorial Gwineýa we Gabon bilen Günorta sebitiň goldawy bilen Merkezi Afrika Respublikasy bilen söwdany togtatmagy meýilleşdirýär.


Iş wagty: Iýul-05-2022