Angliýanyň plastik gaplama salgydy 2022-nji ýylyň aprelinden güýje girer

2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda HM girdeji we gümrük gullugy (HMRC) Angliýada öndürilen ýa-da Angliýa getirilýän plastik gaplamalara degişlilikde täze salgyt, Plastiki gaplama salgydy (PPT) neşir etdi.Bu karar 2021-nji Maliýe kanunynda kanunlaşdyryldy we 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýje girer.
HMRC plastik gaplama salgydynyň gaýtadan işleniş derejesini we plastik galyndylary ýygnamagyň derejesini ýokarlandyrmak we eksportçylaryň plastmassa önümlerine gözegçiligini gözegçilikde saklamak üçin alynýandygyny aýtdy.

Plastiki gaplama salgydy baradaky kararyň esasy mazmuny:
1. 30% -den az gaýtadan işlenen plastmassa gaplamanyň salgyt stawkasy bir tonna 200 funt;
2. 12 aýyň içinde 10 tonnadan az plastik gaplama öndürýän we / ýa-da import edýän kärhanalar boşadylýar;
3. Salgyt salynýan önümleriň görnüşlerini we gaýtadan işlenip bilinjek mazmuny kesgitlemek arkaly salgyt salmagyň gerimini kesgitläň;
4. Az mukdarda plastmassa gaplaýyş öndürijilerinden we import edijilerinden boşatma;
5. Salgyt tölemek üçin jogapkär HMRC-de hasaba alynmaly;
6. Salgytlary nädip ýygnamaly, yzyna almaly we ýerine ýetirmeli.
Aşakdaky ýagdaýlarda plastmassa gaplamak üçin salgyt alynmaýar:
1. 30% ýa-da ondan köp gaýtadan işlenen plastmassa mazmuny bolmaly;
2. Dürli materiallardan ýasalan, agramy boýunça plastmassanyň agramy iň agyr däl;
3. Göni gaplamak üçin ygtyýarly adam dermanlaryny öndürmek ýa-da import etmek;
4. Angliýa önümleri import etmek üçin ulag gaplamasy hökmünde ulanylýar;
5. Önümi Angliýa eksport etmek üçin transport gaplamasy hökmünde ulanylmasa, eksport, doldurylan ýa-da doldurylmadyk.

Onda bu salgyt tölemek üçin kim jogapkär?
Karara laýyklykda, Angliýada plastmassa gaplama öndürijileri, plastmassa gaplamalary import edijiler, plastmassa gaplaýyş öndürijileriniň we import edijileriniň täjirçilik müşderileri we Angliýadaky plastmassa gaplaýyş önümlerini sarp edijiler salgyt tölemeli.Şeýle-de bolsa, az mukdarda plastmassa gaplamany öndürijiler we import edijiler tölenmeli salgyt bilen deňeşdirilmedik administratiw ýüküni azaltmak üçin salgyt ýeňilliklerinden peýdalanarlar.

Elbetde, PPT-iň täsiriniň giň gerimi bar, bu, şübhesiz, degişli eksport kärhanalary we serhetaşa elektron söwda satyjylary üçin mümkin boldugyça plastmassa önümleriniň köp satylmagynyň öňüni almak üçin duýduryş berdi.


Iş wagty: Apr-01-2022