Onlaýn masştab 692 million ABŞ dollary, Braziliýada bäşinji uly matrisa bazary gözlegiňize garaşýar!

Ene we çaga oýnawaçlary Braziliýada 5-nji uly onlaýn matrisa bazarydyr
2021-nji ýylda Braziliýaly ene we çaga oýnawaçlarynyň onlaýn bazary 692 million dollar bolar we Braziliýada bäşinji uly matrisa bazary bolar.

ýokary ösüş potensialy
Braziliýanyň onlaýn bazary ýakyn bäş ýylda ýyllyk ösüş depgini 20% -den ýokary bolup, çalt ösýär.2025-nji ýylda onlaýn masştab Ispaniýanyňkydan ýokary bolar.
Ulanyjylar orta we ýokary girdejili ýaş toparlara ýykgyn edýärler
1. Youngaş
2021-nji ýylda Braziliýada ene we çaga oýnawaçlarynyň elektron söwda bazarynda 18-44 ýaş aralygyndaky ulanyjylar 84,3%, Europeanewropanyň esasy bazarlarynda bu paý 80% -den az bolsa;
2. Orta we ýokary girdeji
2021-nji ýylda orta we ýokary girdeji 76,6% bolar.
söwda islegleri
Oýnawaçlar: Marka / IP bilen dolandyrylýar
Oýnawaç önümlerini satyn alanyňyzda, Braziliýaly sarp edijiler Europeewropada däl-de, esasanam gurjaklarda, gurluşyk bloklarynda, moda oýunjaklarda, şekillerde, awtoulag modellerinde we beýleki kategoriýalarda marka we IP tarapyndan has köp hereket edýärler.

Çaga aýakgaplary we geýimleri: çykdajy öndürijiligi / stili
Enelik we çaga önümleri: hil / baha gatnaşygy

Eneler bäbeklerine has ygtybarly ideg etmek isleýärler, şonuň üçin hem çykdajylylygy we hili bilen ene we çaga önümleri markalaryny has gowy görýärler.Çaga seretmek / iýmitlendirmek / çagalar we beýleki kategoriýalarda iň gowy 10 marka bazar paýynyň diňe 60% -ini tutýar.

adaty oýunjaklary gowy görüň
Braziliýaly ulularyň özleri üçin oýunjak satyn alýanlaryň paýy birneme pes we oýunjak sarp etmegi esasan çagalar üçin adaty oýunjaklara esaslanýar.Gurjaklar Braziliýaly çagalaryň arasynda iň meşhur oýunjak bolup, bölek satuw bazarynyň 30% -ini, çaga oýnawaçlary bolsa 12% -i tutýar.Mekdebe çenli oýnawaçlar 7%, gurluşyk bloklary, açyk oýunjaklar, gezelençler we uzakdan dolandyrmak 5% -den az boldy.


Iş wagty: Apr-01-2022