Häzirki epidemiýa döwründe Europeanewropanyň elektron söwdasynyň häzirki ýagdaýy

epidemic1

Elektron söwda Europeewropa 2021-den makala we maglumatlar, Belgiýada, Daniýada, Finlýandiýada, Fransiýada, Germaniýada, Italiýada, Gollandiýada, Norwegiýada, Polşada, Ispaniýada, Şwesiýada we Angliýada 12,749 sarp ediji bilen geçirilen söhbetdeşliklere esaslanan hasabat. Europeanewropanyň 12 esasy bazarynda elektron söwda.

Soňky ýyllarda Europeanewropanyň elektron söwda sarp edijileriniň sany yzygiderli artdy we häzirki wagtda 297 million.Elbetde, bu ösüşiň esasy sebäbi ähli Europeanewropa ýurtlarynda yz galdyran Covid-19 pandemiýasydyr.

Geçen 2021-nji ýylda Europeewropada elektron söwda ösdi.Gözleg geçirilen 12 ýurtda adam başyna aýda ortaça satuw 161 funt boldy.Ozal habar berlişi ýaly Germaniýa we Angliýa häzirki wagta çenli Europeewropanyň iň güýçli elektron söwda bazarydyr.Ilatyň köpüsi bilen bilelikde bu iki bazaryň satyn alyş mukdary birneme ýokary we elektron söwdanyň paýy birneme ýokary.Geçen ýyl Germaniýada 62 million sarp ediji onlaýn söwda etdi, Angliýada bary-ýogy 49 milliondan gowrak.Beýleki tarapdan, Italiýa, Ispaniýa we Polşa ýaly ýurtlarda ortaça satyn alyşlar gaty pes.Şol bir wagtyň özünde, bu üç bazar indi ozalky pes derejelerinden güýçli ösüp başlaýar.

1Shopping Europeewropada söwda etmek üçin iň gowy 12 önüm kategoriýasy

Europeanewropaly alyjylaryň, egin-eşikleriň we aýakgaplaryň, öý elektronikasynyň we kitaplaryň / audiokitaplaryň arasynda iň meşhur önüm kategoriýalarynyň üçüsi ýyllar boýy üýtgewsiz galdy.Geýim we aýakgap, gözden geçirilen ähli bazarlarda iň köp satyn alnan önüm kategoriýalarydy.Derman önümleri, kosmetika, azyk önümleri we öý goşlary bilen birlikde soňky ýyllarda güýçli ösen önüm kategoriýalarynyň hataryna girýär.Şwesiýada derman önümleri bu bazarda iň meşhur onlaýn satyn alyşlara öwrüldi.

market

2Goods Harytlary has çalt eltmek has möhüm bolýar

“Covid-19” pandemiýasy döwründe elektron söwda söwdasy tagtada köpeldi we iberiş mukdary hem artdy.Adatça, onlaýn dükanlar gündelik ulanmak üçin zerur önümleri has köp sargyt edýärler.Netijede, Europeanewropanyň elektron söwda 2021 hasabatyna görä, köp ýurtdaky sarp edijiler has çalt eltilmegine garaşýarlar.Mysal üçin Angliýada, 15% geçen ýyl 10% bilen deňeşdirilende 1-2 günüň dowamynda eltiş wagtyna garaşýar.Belgiýada geçen ýyl 11% bilen deňeşdirilende 18% boldy.Bu, köp sanly täze sarp edijiniň, esasanam irki elektron söwdasynda onlaýn söwda edip başlan köne alyjylaryň isleginiň artmagy bilen baglanyşykly bolup biler.

market2

Şeýle hem dürli bazarlardaky sarp edijileriň nädip eltip bermegi makul bilýändigi gyzykly bolar.Öwrenilen 12 ýurtda iň meşhur eltiş usuly “gapyňyza eltmek” boldy.Mysal üçin, Ispaniýada onlaýn dükanlaryň 70% -i bu usuly makul bilýärler.Iň meşhur ikinji wariant, “golsyz öý ýa-da gapy getirmek”.Şwesiýada we Norwegiýada poçta işgäriniň “poçta gutusyma eltip bermek” iň meşhur usuldyr.“Ekspress gulplardan öz-özüňi almak” fin sarp edijileri üçin ilkinji saýlaw, polýak alyjylary üçin ikinji meşhur saýlaw.Angliýa ýaly has uly elektron söwda bazarlarynda bellemelidiris

we Germaniýa, “kurýer şkafyny” eltmegiň usulynyň meşhurlygy gaty pes.

3Sustainable Elektron söwdany durnukly eltip bermek üçin tölemek islegi üýtgeýär

Elektron söwdanyň yzygiderli iberilmegini saýlamak meselesinde Europeanewropa ýurtlary birmeňzeş däl.Elektron söwdany sarp edijileriň iň köp göterimi bolan Italiýa we Germaniýa, elektron söwdanyň has durnukly iberilmegi üçin goşmaça tölemäge isleg bildirýän ýurtlardyr.Munuň üçin has köp pul tölemek isleýän onlaýn dükanlar, ilkinji nobatda, soňky bir kilometrlik has amatly ýollar üçin has köp pul tölemäge isleg bildirýän ýaş topar (18-29 ýaş).

Ekologiýa taýdan arassa üpjünçilik üçin goşmaça töleg tölemäge Finlýandiýa bilen Polşanyň iň az gyzyklanmasy bar.Munuň sebäbi, Finlýandiýa bilen Polşanyň hem kurýer gulplaryny ýerleşdirmek we netijeli ulanmak boýunça Europeewropada öňdäki hatarda durmagynyň sebäbi bolup biler, bu ýerde sarp edijiler şkaflardan almagyň öýe eltip bermekden has ekologiýa taýdan arassa diýip hasaplaýarlar.

market3

4Europeanewropaly sarp edijiler daşky gurşaw sebäpli ýerli söwda etmegi saýlarmy?

Onlaýn sarp edijiler dürli sebäplere görä öz ýurtlarynda onlaýn söwda etmegi saýlap bilerler.Öňki hasabatlarda sarp edijileriň içerde söwda etmegi saýlamagynyň bir sebäbi dil päsgelçiligi.Şeýle-de bolsa, durnuklylyk baradaky düşünjäniň artmagy bilen, ulag aralyklaryny we uglerod zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen has köp sarp ediji içerde söwda edýär.Gözleg geçirilen ähli bazarlaryň arasynda Ispaniýa we Italiýa onlaýn söwda görnüşleriniň iň köp sarp edijisi, ondan soň Fransiýada sarp edijiler bar.

market4

5Co Covid-19 tarapyndan dolandyrylýan Europeanewropanyň elektron söwdasynyň ösüşi - dowam edermi?

Elektron söwda Europeanewropa ýurtlarynyň hemmesinde diýen ýaly çalt ösdi.2020-nji ýylda Şwesiýa we Polşa ýaly käbir bazarlarda 40% -e çenli ösüşi görüp bilerdik.Elbetde, bu üýtgeşik ösüş depgininiň köpüsi Covid-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly.Öwrenilen 12 bazaryň hemmesinde alyjylar pandemiýa wagtynda has köp onlaýn satyn alandyklaryny aýtdylar.Ispaniýada, Angliýada we Italiýada onlaýn dükanlar satyn alyşlarda iň uly ösüş gazandy.Umuman aýdanyňda, ýaş sarp edijiler onlaýn söwda edýändiklerini aýdýarlar.

Şeýle-de bolsa, COVID-19 täsir ediş meselesi we milli gulplama sebäpli serhetüsti platformalarda satyn alyşlar geçen ýylky hasabat bilen deňeşdirilende birneme azaldy.Emma pandemiýa bilen baglanyşykly bökdençlikleriň azalmagy bilen serhetaşa söwda kem-kemden artar diýlip garaşylýar.Bu ýylky gözlegiň netijesine görä, geçen ýyl geçirilen gözlegde 220 million bilen deňeşdirilende 216 million adam serhetaşa satyn aldy.Serhetara söwda barada aýdylanda, Hytaý ýene bir gezek Europeewropalylaryň satyn alýan iň meşhur ýurdy, ondan soň Angliýa, ABŞ we Germaniýa bar.

Sorag-jogap berlenlerden, COVID-19 ýagdaýy häzirki ýagdaý bilen deňeşdirilende gowulaşandan soň onlaýn söwdany artdyrjakmy ýa-da azaldarmy diýip soraldy.Bu soraga jogap ýurtlaryň arasynda dürli-dürli boldy.Örän kämillik ýaşyna ýeten onlaýn bazar bolan Germaniýada, Gollandiýada we Belgiýada köp adam onlaýn söwdanyň paýyny azaldar öýdýär, Ispaniýa, Italiýa we Polşa ýaly ösýän bazarlarda bolsa munuň tersine, ýöne jogap berenler onlaýn ýagdaýda-da aýtdylar söwda gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi, epidemiýadan soň bu sarp ediş endigini saklarlar.

market5


Iş wagty: Iýul-05-2022