Baýramçylyk ruhy ýokmy?Hakyky wagt sargytlary dükanyňyzda gyzgyn satuw atmosferasyny döretmäge kömek edýär!

Annualyllyk dynç alyş serhetara satyjylar üçin iň möhüm satuw mümkinçilikleri.Käbir serhetaşa satyjylar üçin bu döwürdäki satuwlar hatda ýyllyk satuwlaryň 20% -den gowragyny düzýär.Adatdakysy bilen deňeşdirilende, baýramçylyk atmosferasynyň esasy şertine esaslanyp, gereksiz marketing maglumatlary alsalar-da, halk köpçüligi marka baýramçylygy marketingini seýrek kabul eder.

Serhetüsti satyjylar dynç alyşdan peýdalanyp, marketingde gowy iş edip bilseler, gaty köp marketing sarp etmän, köp sarp ediji mähelläni mobilizläp bilerler we netijäniň ýarysy bilen iki esse gazanyp bilerler.Şonuň üçin her ýylky dynç alyşlar esasy markalaryň we esasy satyjylaryň gazaply “söweşmegi” üçin wagtdyr.Garaşsyz web sahypa satyjylary nädip tapawutlanyp bilerler?

Atmosfera topary: Göni sargytlar

Festiwal marketingi, ýagny festiwal wagtynda sarp edijileriň dynç alyş sarp ediş psihologiýasyny ulanmak, dürli marketing usullaryny giňişleýin ulanmak, önüm satuwyny we dükany öwürmek derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen önümi we markany mahabatlandyryş çärelerini amala aşyrmak.Dükanda baýramçylyk atmosferasynyň döredilmegi onuň möhüm bölegidir.

Hakyky wagt sargytlary, garaşsyz web sahypa satyjylarynyň köplenç dükan atmosferasyny döretmek üçin ulanýan usulydyr.Hakyky wagtlaýyn sargytlaryň yzygiderli täzelenmegi köplenç sarp edijileri garaşsyz stansiýalaryň örän meşhurdygyny we baýramçylyk söwda ýagdaýyny güýçli duýýandygyny görkezýär.Süri mentaliteti we baýramçylyk atmosferasynyň täsiri sebäpli sarp edijiler diňe hüşgärligini gowşatman, eýsem satyn almak islegini hem güýçlendirer.

Ikinjiden, hakyky wagtda sargytlar hem sarp edijiler üçin esasy rol oýnap biler.Käbir sarp edijiler real wagt sargytlary baradaky habarlar sebäpli degişli önümleri gözlärler.Bu, meşhur önümleriň satuwyny artdyrmak üçin peýdaly önümiň satyn almak mümkinçiligini artdyryp biler.

Netijede, hakyky wagtda sargytlar dynç alyşyň patenti däl.Garaşsyz stansiýalaryň gündelik işlerinde real wagt sargytlarynyň roly hem görnüp dur.Gyzgyn satuw atmosferasy we maglumat görkezmesi sarp edijileriň psihologiki gorag liniýasyny belli bir derejede azaldyp, dükanyň satuw mukdaryny artdyryp biler.

Satyjy hakyky wagt sargyt funksiýasyny açanda, dükanyň birinji bölüminde her 10 sekuntda tölegli sargyt önümleri görkeziler, dükan üçin gyzgyn satuw atmosferasyny döreder we sarp edijileriň satyn almak islegini artdyrar.

Dükanyňyzda baýramçylyk atmosferasyny nädip döretmeli

Hakyky sargytlar arkaly atmosfera duýgusyny döretmekden başga-da, uly mahabat afişalary we dükanyň bezegi dükanda baýramçylyk atmosferasyny döretmegiň möhüm usullarydyr.Satyjylar tarapyndan aýratyn üns berilmeli käbir ýerler bar.Birinjisi, uly mahabat afişasy.Suratlar göz öňünde tutulanda satyjylar ileri tutulýan zady tapawutlandyrmalydyrlar, önüm iň möhümdir we ähli dizaýnlar önümiň daşyndan aýlanmalydyr.

Satyjylar sarp edijileriň ünsüni özüne çekip biljek ähli jaňlary we sessleri garyşdyrmakdan saklanmalydyrlar.Consumersöne bu, sarp edijileri esasy nokatlary tapyp bilmez.Haçan-da sarp edijiler isleýän mahabat maglumatlaryny gysga wagtyň içinde alyp bilmese, sarp edijiler afişanyň maglumatlaryny gönüden-göni äsgermezlik edip bilerler ýa-da web sahypasyny göni goýup bilerler.Şonuň ýaly-da, dükanyň bezegi önümiň meşhurlyk ýörelgesine eýermelidir.

Ikinjiden, dükanyň bezeginiň reňkini saýlamakda gyzyl we mämişi ýaly ýyly reňkleri esasy reňk hökmünde ulanmaga synanyşyň.Reňkiň sarp edijiniň psihologiýasyna edýän täsirine görä, gyzyl adamlara akylsyzlyk duýgusyny berip biler we sarp edijilere satyn almak isleginiň bolmagy has aňsatdyr.Mawy, çal we ş.m. ýaly ajaýyp reňkler sarp edijileri köşeşdirer, bu bolsa soňky satyn alyş nyrhynyň peselmegine sebäp bolup biler.

Elbetde, satyjylar sarp edijiniň psihologiki faktorlaryny göz öňünde tutmak bilen birlikde, dükanyň umumy täsirini we önümiň aýratynlyklaryny hem göz öňünde tutmalydyrlar.Satyjy lukmançylyk önümlerini satýan bolsa, ýyly reňkler laýyk däl.Bu, sarp edijilerde hünärsiz täsir galdyrýar, bu bolsa sarp edijiniň ynamyny peseldýär.

Netijede, her festiwalyň öz aýratynlyklary we ýadygärlik ähmiýeti bar, şonuň üçin satyjy dükany festiwalyň aýratynlyklaryna görä başgaça bezemeli.Mysal üçin, Ro Christmasdestwo güni gar tozgalary, lentalar, jaňlar, tok we ş.m. ýaly elementler ýerlikli goşulýar;Eneler gününde dükanyň kömekçi elementleri hökmünde gyrgyçlar hem gowy saýlanar.Maksatly dükanyň bezegi sarp edijileri baýramçylyk atmosferasyna has çuňňur çümdürip biler.

Elbetde, dükanyň atmosferasy esasan sarp edijilere wizual we emosional täsir edýär, ýöne ahyrynda satyjylar tarapyndan sarp edijileri haýran galdyryp biljek hakyky arzanladyşlar.


Iş wagty: Iýul-05-2022