Serhetara oýnamak önümi saýlamak bilen ýakyndan baglanyşykly bolarmy?

serhetara elektron söwda üçin?Amazon üçin önüm saýlamak we FBA ibermek ýa-da öz-özüňi ibermek bilen baglanyşykly.Internetde meşhur önümi saýlasaňyz, nämäni göz öňünde tutmaly?Ilkinji serediş bu önümi bozýarmy?Internetde meşhur bolan ikinji önümi FBA-a iberip bolmaz.Näme üçin?Bu önümiň meşhurlygynyň wagty gaty gysga bolany üçin, FBA ibereniňizde ammara girmediňiz we bu önümiň aýlawy tas ýok boldy, şonuň üçin gysga wagtyň içinde meşhur we gysga önümi saýlaýarsyňyz durmuş aýlawy.Öz-özüňi gowşurmak gowy saýlaw.

Umuman aýdanyňda, serhetaşa elektron söwda satyjylarynyň köpüsi indi bir oýun stiline, haýsy oýun stiline üns berýärler?Ilki bilen özüňizi eltip bermegi esasy iş hökmünde saýlaň, ikinjiden, çalt hereket edýän sarp ediş harytlaryny pagta egiriň we uzak möhletli marka gurmak üçin FBA iberiň.Önüm saýlanyňyzda önümiň ömrüni göz öňünde tutmaly.Uzak möhletli marka ýa-da gysga möhletli strategiýa bolmak isleýärsiňizmi?Önümleri saýlamakdan aýrylmazdyr.Önümiň ömrüni göz öňünde tutmak bilen birlikde, önümiň girdeji nokadyny hem göz öňünde tutmaly.Adatça, Amazonda bolşy ýaly, girdeji nokady ortaça saklanmalydyr.Näme üçin ilki bilen paýlaýyş modelini ulanmaýarsyňyz, paýlaýyş bahasyndan başga-da paýlaýyş modeli diňe platformanyň işini göz öňünde tutmalydyr, şonuň üçin bu ýönekeý, ýöne adaty FBA üçin logistika çykdajylaryny göz öňünde tutarsyňyz, saklamagyň bahasy we satyn alyş bahasy, üstesine-de Amazonyň on iki baldan ybarat komissiýasy, önümiňiziň bahasyny gaty ýokary düzedip bolmaýandygyny we önümiň bahasynyň bäsdeşlik ukyplylygy üçin gaty ýokarydygyny göz öňünde tutmaly, şonuň üçin ýönekeý zat üçin näme göz öňünde tutmaly? önüm saýlamak boýunça maslahatlar?

1.Umuman aýdanyňda, girdeji marjasy 50% töweregi saklanmalydyr.Bahany Amazon, Ebay, Esty we beýleki elektron söwda platformalary bilen bazar tendensiýasyna we düşünýän haryt bahasynyň bahasyna görä deňeşdirip bilersiňiz;
2. Synag we ýalňyşlyk duýgusy bolmaly, hiç kim birini saýlamaz, ýarylar we üznüksiz synag we ýalňyşlyk üçin akyl taýynlygy bolmaly, pul ýitirmekden gorkmaň, wagtynda iş salyşyň we üýtgeiň ugurlar;
3. Möwsümleýin önümler dükanda ýeke-täk meşhur zatlar bolup bilmez.Mysal üçin, Ro Christmasdestwo sowgatlary diňe dabara üçin kömekçi önüm bolup biler
4. Tendensiýalary kör görmäň.Üpjünçilik zynjyry, iş derejesi we ş.m. nukdaýnazaryndan, suwa garşy göreşmäge güýjüňiz ýok bolsa, çalt yzarlasaňyzam girdeji gazanyp bilersiňiz.Slowlyuwaş-ýuwaşdan yzarlasaňyz, diňe harytlary gysmak üçin garaşyp bilersiňiz;
5. Müşderiniň ýapyşygyny ýokarlandyrmak nukdaýnazaryndan, zeýkeş, derwaýys we girdeji modellerini saýlamak üçin gaplama özboluşly bolmaly ýa-da müşderilere bu görünmeýän hyzmatlardan siziň bilen şahsyýet duýgusyny artdyrmak üçin dizaýn hyzmatlary hödürlenip bilner we ogurlamagyň öňüni alyň.Wayol;

Serhetüsti önüm saýlamak tebigy bir ylymdyr.Gowy önüm kategoriýasyny saýlanyňyzdan soň, gowşuryş tertibini nädip saýlamalydygy hem möhümdir.Umuman aýdanyňda, dogry amal saýlasaňyz, dükan amallaryny etmegiň usuly meňzeýär, sebäbi dükanyňyzyň uzak möhletleýin ösüşi hem gaty gowy.Serhetüsti satyjylaryň hemmesi igerolbars ýylynda gowy satyp bilerler diýip umyt edýärin.


Iş wagty: Apr-01-2022